1. Leerpodium is aangesloten bij het privacyconvenant 2.0 en sluit als verwerker met alle opdrachtgevers (verantwoordelijken) een verwerkersoverenkomst af die voldoet aan de wettelijke eisen m.b.t. de bescherming van de privacy en gegevens van de eindgebruikers (betrokkenen).
 2. Met betrekking tot gegevens die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij Leerpodium berusten of aan Leerpodium zijn verstrekt, verbindt Leerpodium zich:
  1. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag;
  2. de gegevens niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel;
  3. de gegevens niet langer onder haar berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopie├źn onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen weer ter beschikking te stellen van opdrachtgever, dan wel na verkregen toestemming van opdrachtgever te vernietigen;
  4. de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan Leerpodium in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn;
  5. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de opdrachtgever op bewaring en gebruik van gegevens.
 3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindgebruiker zal Leerpodium informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.